เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "หมู่บ้านมหัศจรรย์"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
- เห็นคุณค่า เห็นความเชื่อมโยงของน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก ที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน
- คิดค้นสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับน้ำในชุมชนของตนเองได้
- มีแนวทางในการจัดการทรัพยากรน้ำและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง/สังคม อย่างสร้างสรรค์และคุ้มค่า

วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Mind Mapping (เนื้อหา/ครู)ปีการศึกษา1/2557 Topic:หน่วย:หมู่บ้าน

คำถามหลัก    Big  Questions : นักเรียนจะรู้จักชุมชนของตัวเองและจะอาศัยอยู่ในชุมชนให้มีความสุขได้อย่างไร
เป้าหมาย ((Understaning Goal) 
เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ชีวิตในชุมชนของตนเองได้และสามารถดำรงชีวิตในชุมชนได้ เห็นคุณค่าและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
ภูมิหลังปัญหา
                ในหมู่บ้านหรือชุมชนสังคมที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน  ไม่มีใครอยู่ได้เพียงลำพังโดยไม่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยส่วนใหญ่ชุมชนหรือหมู่บ้านนั้นจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทั้งคนในชุมชนตนเองหรือชุมชนอื่น  หมู่บ้านเป็นสังคมขนาดเล็กที่เกิดจากหลายครอบครัวมาอาศัยอยู่ในพื้นที่และอยู่ในความปกครองเดียวกัน  มีผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและโครงสร้างทางวัฒนธรรม  ที่ดำรงชีวิตต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน  หมู่บ้านจึงเป็นอีกส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้  เป็นแหล่งบ่มเพาะค่านิยมและวิถีชีวิตที่งดงามของคนในหมู่บ้านเป็นแบบอย่างให้กับเด็กๆได้เข้าใจและรู้จักรากเหง้าของตนเอง
                ดังนั้นความเข้าใจเกี่ยวกับหมู่บ้านหรือชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่จึงมีความจำเป็นเพื่อให้รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง  เคารพสิทธิ  ยอมรับในความแตกต่างหลากหลายของแต่ละบุคคลแต่ละครอบครัวในหมู่บ้านของตนเอง  เกิดความภาคภูมิใจในชุมชนในท้องถิ่นที่ตนเองอาศัยอยู่  เห็นคุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ่นร่วมถึงการมีส่วนในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นของตนเอง


ปฎิทินการเรียนรู้ แบบบูรณาการโดยโครงงาน  Problem  Based Learning  (PBL)
     หน่วยการเรียนรู้เรื่อง  “หมู่บ้านมหัศจรรย์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Quarter ที่ 1 / 2557

Week
Input
Process (PBL)
Output
Outcome
1-2

14 – 16
19-23
..

2557


    โจทย์ สร้างฉันทะแรงบันดาลใจ
-   -นิวรณ์ 5
-เลือกเรื่องที่อยากเรียนรู้
คำถาม
-นักเรียนจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างไร
- นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรใน Q.1 นี้
- เพราะเหตุใดจึงอยากเรียนรู้เรื่องนั้น และเกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนอย่างไร
- นักเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียน
- สิ่งที่นักเรียนอยากเรียนรู้เกี่ยวกับโครงงานที่อยากเรียนมีอะไรบ้าง และเพราะเหตุใด
- ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนมีอะไรบ้าง
เครื่องมือคิด
- Blackboard Share แสดงความคิดร่วมกันเกี่ยวกับนิวรณ์ 5

กิจกรรม
พฤหัสบดี
- ครูให้นักเรียนระบายสีรูปบ้านโดยใช้การจุด
-ครูกระตุ้นด้วยคำถามนักเรียนได้ดูได้เรียนรู้อะไรบ้างในสัปดาห์นี้และนักเรียนจะสรุปให้ผู้อื่นเข้าใจอย่างไร
-ครูพานักเรียนเดินสำรวจโรงเรียน
ศุกร์
-ครูพาเล่นเกมเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในครอบครัว
ชิ้นงาน
-ระบายสีรูปบ้านโดยใช้การจุด
- สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 1
-Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
-วาดภาพผังครอบครัว
- สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่
2
ภาระงาน
-พูดคุยแสดงความคิดเห็นและระดมสมองเกี่ยวกับการเลือกหัวข้อโครงงาน
-ออกแบบวาดภาพประกอบชื่อโครงงาน
เขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
ระดมสมองทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน
ความรู้
-เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสิ่งที่อยากเรียนรู้และนำมาใช้ในการวางแผนการเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะ
1. ทักษะชีวิต
- สามารถวางแผนการทำงานและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- เลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้ถูกต้องและเหมาะสม
-สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและรู้บทบาทหน้าที่ของตน
- ทำงานอย่างมีเป้าหมาย รู้คุณค่าของสิ่งที่ทำ
คุณลักษณะ
1. เคารพ เห็นคุณค่า ของตนเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
2. มีการทำงานเป็นขั้นตอนและรับผิดชอบ ใส่ใจในหน้าที่ของตนเอง


Week
Input
Process (PBL)
Output
Outcome
3

26 – 30
..
2557

โจทย์ วางแผนการเรียนรู้รายสัปดาห์
คำถาม
- นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้อย่างไร
- นักเรียนจะนำเสนอปฏิทินราย 10 สัปดาห์อย่างไร
- นักเรียนจะนำปฏิทินของแต่ละกลุ่มมาสร้างเป็น Time line ของโครงงานร่วมกันอย่างไร
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมสมองร่วมกันเกี่ยวกับการนำเสนองาน
- Blackboard Share จัดหมวดหมู่ของเรื่องที่อยากเรียนรู้
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
- Wall Thinking ติดชิ้นงาน
- Time line โครงงาน
สื่อ/อุปกรณ์
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
- คำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
กิจกรรม
จันทร์
-เลือกเรื่องที่อยากเรียนรู้
-ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้

อังคาร
-เขียนสิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้
-ทำปฏิทินการเรียนรู้

พฤหัสบดี
-สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน

ศุกร์
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
-แลกเปลี่ยนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้
ชิ้นงาน
-ชื่อหน่วยการเรียนรู้
-สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้
-ปฏิทินการเรียนรู้
-Mind Mapping ก่อนเรียน
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
-ทบทวนสิ่งที่อยากเรียนรู้
-วางแผนเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้
-ทบทวนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
ความรู้
-เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสิ่งที่อยากเรียนรู้และนำมาใช้ในการวางแผนการเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะ
1. ทักษะชีวิต
-สามารถวางแผนการทำงานและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- เลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้ถูกต้องและเหมาะสม
-สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและรู้บทบาทหน้าที่ของตน
- ทำงานอย่างมีเป้าหมาย รู้คุณค่าของสิ่งที่ทำ
คุณลักษณะ
1. เคารพ เห็นคุณค่า ของตนเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
2. มีการทำงานเป็นขั้นตอนและรับผิดชอบ ใส่ใจในหน้าที่ของตนเอง

Week
Input
Process (PBL)
Output
Outcome

4

2 – 6
มิ..
2557

โจทย์
-สำรวจชุมชน/ลงพื้นที่ในชุมชน
-ประวัติความเป็นมาของ
หมู่บ้าน /ลักษณะของหมู่บ้านใน
สมัยก่อนและสมัยปัจจุบัน
คำถาม
นักเรียนคิดว่าในแต่ละชุมชนเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมสมองร่วมกันเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับชุนชน
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
- Wall Thinking ติดชิ้นงาน
นักเรียน ความแตกต่างของนักเรียนแต่ละบุคคล ความสนใจ
ครู กระตุ้นการเรียนรู้/ อำนวยการเรียนรู้
สื่อ/อุปกรณ์
- พื้นที่ในชุมชน
- บรรยากาศในชุมชน
กิจกรรม
จันทร์
-   สำรวจชุมชน/ลงพื้นที่ในชุมชน

อังคาร
-เขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการไปสำรวจชุมชน Mind   Mapping
นิทานช่อง

พฤหัสบดี
-วาดภาพหมู่บ้านในสมัยก่อนและสมัยปัจจุบัน

ศุกร์
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
-แลกเปลี่ยนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้

ชิ้นงาน
 -สิ่งที่รู้แล้วจากการสำรวจชุมชน
-ภาพวาดหมู่บ้าน
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
- ทบทวนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
-กิจกรรมที่ทำร่วมกันในสัปดาห์

ความรู้
-เข้าใจและเห็นความสำคัญของ หมู่บ้านตนเองและสามารถเล่าหรือถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้
1.ทักษะชีวิต
-สามารถวางแผนการทำงานและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- เลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้ถูกต้องและเหมาะสม
-สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและรู้บทบาทหน้าที่ของตน
- ทำงานอย่างมีเป้าหมาย รู้คุณค่าของสิ่งที่ทำ
คุณลักษณะ
1. เคารพ เห็นคุณค่า ของตนเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
2. กล้าคิดกล้าทำ และมีความสร้างสรรค์ในการทำชิ้นงาน


Week
Input
Process (PBL)
Output
Outcome

5
9 - 13
มิ..
2557
โจทย์
-เรียนรู้ชุมชนบ้านกวางงอย
คำถาม
-ชุมชนประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
เครื่องมือคิด
- Round Rubin ระดมสมองร่วมกัน
- Mind Mapping สรุปแผนที่ตั้งหมู่บ้าน
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
- Wall Thinking ติดชิ้นงาน
สื่อ/อุปกรณ์
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
- ภูมิศาสตร์ในหมู่บ้าน
-ภาพแผนผังหมู่บ้าน


กิจกรรม
-นักเรียนไ/ด้เรียนรู้อะไรบ้างจากการไปสำรวจชุมชนบ้านกวางงอย
-เขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการที่ได้ไปเรียนรู้จากชุมชนบ้านกวางงอยพร้อมวาดภาพประกอบ


ชิ้นงาน
 - วาดภาพสิ่งที่ได้เรียนรู้ชุมชนบ้านกวางงอย
- สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 5
ภาระงาน
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปวีดีโอที่ได้ดู
- ทบทวนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
-กิจกรรมที่ทำร่วมกันในสัปดาห์ความรู้
-เห็นความเชื่อมโยงเกี่ยวกับชุมชนบ้านกวางงอยและนำมาใช้ในการวางแผนการเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะชีวิต    
- สามารถวางแผนการทำงานและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- เลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้ถูกต้องและเหมาะสม
-สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและรู้บทบาทหน้าที่ของตน
- ทำงานอย่างมีเป้าหมาย รู้คุณค่าของสิ่งที่ทำ
คุณลักษณะ
1. เคารพ เห็นคุณค่า ของตนเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
2. มีการทำงานเป็นขั้นตอนและรับผิดชอบ ใส่ใจในหน้าที่

Week
Input
Process (PBL)
Output
Outcome

7
23- 27
มิ..
2557
 โจทย์  
-หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต
- ระบบการเมืองการปกครองในหมู่บ้าน
- บทบาทหน้าที่ บุคคลสำคัญในหมู่บ้าน
- การสาธิตการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน
คำถาม
-ประเพณีอีสานมีอะไรบ้างและมีความสำคัญอย่างไร
-แต่ละพื้นที่มีวิถีชีวิตและความเป็นอยู่อย่างไร
–  เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมสมองร่วมกัน
- Blackboard Share แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
- Wall Thinking ติดชิ้นงาน
สื่อ/อุปกรณ์
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
- คลิปวีดีโอ

กิจกรรม
จันทร์
-ค้นหาข้อมูลบทบาทหน้าที่  บุคคลสำคัญในหมู่บ้าน เช่น  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  อบตฯลฯ

อังคาร

- นักเรียนแต่งกายพื้นบ้าน  พร้อมทั้งห่อข้าวมากิน  สามารถใช้ภาษาท้องถิ่นในการสื่อสารได้
- บำเพ็ญประโยชน์

พฤหัสบดี
- สำรวจสถิติข้อมูลต่างๆในหมู่บ้านตนเอง เช่น  ประชากรเชื้อชาติ  ศาสนา  เพศ  อายุ  การศึกษา
- หาข้อมูลเกี่ยวศาสนาที่คนในชุมชนนับถือ 
- กิจกรรมเด็กดีในวันนี้ (บำเพ็ญประโยชน์  อุปนิสัย)
- วิถีชีวิตความเป็นอยู่

ศุกร์
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
-แลกเปลี่ยนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้

ชิ้นงาน

-สถิติข้อมูลต่างๆในหมู่บ้าน
-นิทาน/การ์ตูนช่อง
- สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 6
ภาระงาน
-หาข้อมูลบทบาทหน้าที่  บุคคลสำคัญในหมู่บ้าน เช่น  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  อบตฯลฯ
-ร่วมแสดงความคิดเห็น
ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกันในสัปดาห์

ความรู้
-นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต
- ระบบการเมืองการปกครองในหมู่บ้าน
- บทบาทหน้าที่ บุคคลสำคัญในหมู่บ้าน
- การสาธิตการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน
-เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสิ่งที่อยากเรียนรู้และนำมาใช้ในการวางแผนการเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะ
1.ทักษะชีวิต
- สามารถวางแผนการทำงานและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- เลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้ถูกต้องและเหมาะสม
-สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและรู้บทบาทหน้าที่ของตน
- ทำงานอย่างมีเป้าหมาย รู้คุณค่าของสิ่งที่ทำ

คุณลักษณะ
1. เคารพ เห็นคุณค่า ของตนเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
2. มีการทำงานเป็นขั้นตอนและรับผิดชอบ ใส่ใจในหน้าที่

Week
Input
Process (PBL)
Output
Outcome

8
30 
มิ..- 4 ก.ค.
2557

 โจทย์  
-เศรษฐศาสตร์ (อาชีพ รายได้หลัก ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน)
คำถาม
- คนในชุมชนประกอบอาชีพอะไรบ้าง
- ทำไมคนในชุมชนต้องประกอบอาชีพ
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมสมองร่วมกัน
- Blackboard Share แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
- Wall Thinking ติดชิ้นงาน
สื่อ/อุปกรณ์
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
- คลิปวีดีโอ


กิจกรรม
จันทร์
-นักเรียนจะ ทำอย่างไรจึงจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพของคนในชุมชนของนักเรียน”
-นักเรียนร่วมกันเสนอกระบวนการในการหาข้อมูลการประกอบอาชีพของคนในชุมชน ครูช่วยเขียนสรุปอีกครั้งบนกระดาน
- นักเรียนจดบันทึกข้อมูลในการสำรวจข้อมูลในหมู่บ้านของตนเอง
- การบ้านนักเรียนไปสำรวจข้อมูลจากผู้รู้ในชุมชน

อังคาร
-ครูพูดทักทายนักเรียนและร่วมกันทบทวนสิ่งที่เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูใช้คำถามกระตุ้น “ในหมู่บ้านของนักเรียนประกอบอาชีพอะไรบ้าง”
- นักเรียนสรุปอาชีพในชุมชนของตนเองเป็น Mind mapping

พฤหัสบดี
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนจะสร้างสินค้าอะไรบ้างเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นของตนเอง
-นักเรียนออกแบบผลิตภัณฑ์ OTOP ของตนเองลงในสมุด ระบายสีตกแต่งให้สวยงาม
นักเรียนประดิษฐ์ชิ้นงานจากวัสดุ

ศุกร์
-แลกเปลี่ยนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้รายสัปดาห์
- นักเรียนสรุปองค์ความรู้รายสัปดาห์


ชิ้นงาน
 -นักเรียนจดบันทึกข้อมูลในการสำรวจข้อมูลในหมู่บ้านของตนเอง
- นักเรียนสรุปอาชีพในชุมชนของตนเองเป็น Mind mapping
- สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 7
ภาระงาน
- ร่วมแสดงความคิดเห็นหลังจากดูคลิปวีดีโอ
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการวางแผนทำหนังสือนิทานเล่มใหญ่
ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกันในสัปดาห์

ความรู้
-นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หมู่บ้านของตนเอง
-เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสิ่งที่อยากเรียนรู้และนำมาใช้ในการวางแผนการเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะ
1.ทักษะชีวิต
- สามารถวางแผนการทำงานและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- เลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้ถูกต้องและเหมาะสม
-สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและรู้บทบาทหน้าที่ของตน
- ทำงานอย่างมีเป้าหมาย รู้คุณค่าของสิ่งที่ทำ

คุณลักษณะ
1. เคารพ เห็นคุณค่า ของตนเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
2. มีการทำงานเป็นขั้นตอนและรับผิดชอบ ใส่ใจในหน้าที


Week
Input
Process (PBL)
Output
Outcome
9

7 - 11
..
2557
 โจทย์  
-สถานที่สำคัญในชุมชน
คำถาม
- สถานที่สำคัญในท้องถิ่นมีอะไรบ้างและมีความสำคัญอย่างไร
- สถานที่สำคัญมีอะไรบ้างและมีความสำคัญอย่างไร?
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมสมองร่วมกัน
- Blackboard Share แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
- Wall Thinking ติดชิ้นงาน
สื่อ/บรรยากาศ
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
-
กิจกรรม
-
กิจกรรม
-ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่ที่สำคัญในชุมชนของตนเองให้นักเรียนฟังคราวๆ
-ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด ในชุมชนนักเรียนมีสถานที่สำคัญที่ใดบ้าง

-นักเรียนวาดภาพชุมชนของตนเอง

ชิ้นงาน

-วาดภาพสิ่งที่นักเรียนคิดว่านักเรียนรู้จักที่เกี่ยวกับสถานที่ที่สำคัญในชุมชน
- สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 9
ภาระงาน
ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกันในสัปดาห์
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ความรู้
-สามารถอธิบายบอกสถานที่สำคัญในชุมชนได้
อธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะ
1.ทักษะชีวิต
- สามารถวางแผนการทำงานและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- เลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้ถูกต้องและเหมาะสม
-สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและรู้บทบาทหน้าที่ของตน
- ทำงานอย่างมีเป้าหมาย รู้คุณค่าของสิ่งที่ทำ
คุณลักษณะ
1. เคารพ เห็นคุณค่า ของตนเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
2. มีการทำงานเป็นขั้นตอนและรับผิดชอบ ใส่ใจในหน้าที่

Week
Input
Process (PBL)
Output
Outcome
10

14 - 18
..
2557
 โจทย์
-ภาพอนาคต  แนวโน้ม  ปัญหา และแนวทางแก้ไข
คำถาม
นักเรียนคิดว่าหมู่บ้านในอนาคตจะเป็นอย่างไร?
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
- Hot Warm Cool Cold สิ่งที่ดีแล้ว และสิ่งที่ควรพัฒนา

สื่อ/บรรยากาศ
- ชิ้นงาน
- บรรยากาศในชั้นเรียน

กิจกรรม

- นักเรียนคาดเดาหมู่บ้านในอนาคต จะเชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ที่ผ่านมา
-นำเสนอแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกับแนวโน้มของปัญหา มีลักษณะอย่างไร
-นักเรียนจดบันทึกสรุปลงบนสมุด
- สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 10
ชิ้นงาน
-นิทาน popup
- สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 10
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็น
- ถ่ายทอดความเข้าใจสู่ผู้อื่น

ความรู้
- อธิบายพูดถึงหมู่บ้านในอนาคตของตนเองได้
ทักษะ
1.ทักษะชีวิต
- สามารถวางแผนการทำงานและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- เลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้ถูกต้องและเหมาะสม
-สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและรู้บทบาทหน้าที่ของตน
- ทำงานอย่างมีเป้าหมาย รู้คุณค่าของสิ่งที่ทำ
คุณลักษณะ
1. เคารพ เห็นคุณค่า ของตนเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
2. มีการทำงานเป็นขั้นตอนและรับผิดชอบ ใส่ใจในหน้าที่


eek
Input
Process (PBL)
Output
Outcome
11

21 -25
..
2557
 โจทย์
-สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
-เขียนสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว สิ่งที่ควรปรับปรุงพัฒนา
คำถาม
นักเรียนจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้ง Q 1  มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
- Hot Warm Cool Cold สิ่งที่ดีแล้ว และสิ่งที่ควรพัฒนา

สื่อ/บรรยากาศ
ชิ้นงาน
ครู/นักเรียน/ผู้ปกครอง

กิจกรรม

นักเรียนเขียนสรุปองค์ความรู้หลังการเรียนรู้เป็น
Mind Mapping หลังการเรียนรู้
นักเรียนเขียนสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว และ สิ่งที่ควรปรับปรุงเกี่ยวกับการเรียนรู้โครงงาน
สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 10
ชิ้นงาน

 ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Mind Mapping หลังเรียน
สิ่งที่ดีแล้ว/สิ่งที่ควรพัฒนา
สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 11
ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็น
ถ่ายทอดความเข้าใจสู่ผู้อื่น

ความรู้
สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
รู้สิ่งที่ตนทำได้ดีแล้วและสิ่งที่ควรปรับปรุงพัฒนา
ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
ทักษะ
1.ทักษะชีวิต
- สามารถวางแผนการทำงานและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- เลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้ถูกต้องและเหมาะสม
-สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและรู้บทบาทหน้าที่ของตน
- ทำงานอย่างมีเป้าหมาย รู้คุณค่าของสิ่งที่ทำ
คุณลักษณะ
1. เคารพ เห็นคุณค่า ของตนเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
2. มีการทำงานเป็นขั้นตอนและรับผิดชอบ ใส่ใจในหน้าที่


สิ่งที่รู้แล้ว- สิ่งที่อยากเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้บูรณาการ (Problem Based Learning) PBL
Topic : หมู่บ้านมหัศจรรย์” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Quarter 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

สิ่งที่รู้แล้ว

สิ่งที่อยากเรียนรู้
          -ในหมู่บ้านมี อ...
          -ในหมู่บ้านมีต้นไม้
          - ในหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้าน
         -  มีหมู่บ้านมหัศจรรย์
          - ในหมู่บ้านมีถนน
           -ในหมู่บ้านมีวัด
          - ในหมู่บ้านมีร้านค้า
         - ในหมู่บ้านมีโรงพยาบาล
          - ในหมูบ้านมีบันได
           -ในหมู่บ้านมีศาลา
         - ในหมู่บ้านมี วัว,ควาย
          - ในหมู่บ้านมีทุ่งนา
           -ในหมู่บ้านมีจราจร
           -ในหมู่บ้านมีห้องสมุด
          - ในหมู่บ้านมีสัตว์เลี้ยง
          - ในหมู่บ้านใช้น้ำ
           -ในหมู่บ้านมี TV
           -ในหมู่บ้านมีที่ออกกำลังกาย
           -ในหมู่บ้านมีสระน้ำ
           -ในหมู่บ้านมีคนอาศัยอยู่
         - ในหมู่บ้านมีการปลูกผัก
          -ในหมู่บ้านมีถนนเป็นหลุม
          -ในหมู่บ้านมีผลไม้
          -ในหมู่บ้านมีถังขยะ

         -   ทำไมหมู่บ้านถึงมีพระสงฆ์
         -  บ้านสร้างกี่วันถึงจะเสร็จ
         -  ทำไมในหมู่บ้านถึงน้ำท่วม
        -   ทำไมหมู่บ้านถึงมีถนน
         -  ทำไมหมู่บ้านถึงมีคนอาศัยอยู่
          - ทำไมหมู่บ้านต้องทำนา
         - ทำไมบ้านถึงมีประตูบ้าน
          - ทำไมหมู่บ้านถึงมีร้านค้า
          - ทำไมหมู่บ้านต้องมีสะพาน
          -ทำไมหมู่บ้านต้องมีศาลา
          - ทำไมหมู่บ้านถึงมีดอกไม้
           -ในหมู่บ้านมีอะไรบ้าง
          - ทำไมบ้านถึงมีหลังคา
         - ทำไมในหมู่บ้านถึงมีรถเยอะ
           -ทำไมหมู่บ้านถึงเลี้ยงสัตว์
           -ทำไมหมู่บ้านถึงมีคนทิ้งขยะ
          - ทำไมในหมู่บ้านถึงมีรั้วบ้าน
          -ทำไมในหมู่บ้านต้องมีห้องสมุด
          - ทำไมในหมู่บ้านต้องมีต้นไม้
          - ทำไมในหมู่บ้านต้องมีกฎระเบียบ
          - ทำไมในหมู่บ้านต้องมีการปลูกผัก
          - ทำไมในหมู่บ้านถึงมีโรงเรียน
          - ทำไมในหมู่บ้านถึงมีเสาไฟฟ้า
           -ทำไมหมู่บ้านถึงมีชื่อเรียก
            -ทำไมในหมู่บ้านถึงมีตำรวจ