เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "หมู่บ้านมหัศจรรย์"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
- เห็นคุณค่า เห็นความเชื่อมโยงของน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก ที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน
- คิดค้นสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับน้ำในชุมชนของตนเองได้
- มีแนวทางในการจัดการทรัพยากรน้ำและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง/สังคม อย่างสร้างสรรค์และคุ้มค่า

Week 6Topic    หมู่บ้านมหัศจรรย์
เป้าหมายรายสัปดาห์  :  ลักษณะทางภูมิศาสตร์ แผนที่ แผนผัง ของหมู่บ้าน                                          
Week
Input
Process
Output
Outcome
W.6
16– 20
มิ.ย.57
โจทย์ :
- ภูมิศาสตร์
  1.1 แผนที่ ที่ตั้ง อาณาเขต
  1.2 ภูมิอากาศ
  1.3 สภาพแวดล้อม
คำถาม:   
- หมู่บ้านของนักเรียนมีอาณาเขตเป็นอย่างไรบ้าง?
เครื่องมือคิด :
- Brainstorming:กิจกรรมที่อยากทำ/วางแผนทำปฏิทินการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์
- Mind Mapping :สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน/
- นิทานช่อง: สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 6
- Show and Share :นำเสนอผลงาน
- Wall Thinking :ติดชิ้นงาน
นักเรียน: พื้นความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล/ความสนใจ
ครู : ผู้กระตุ้นการและอำนวยการเรียนรู้
บรรยากาศ/สื่อ :
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- ชิ้นงาน/ผลงานนักเรียน
-ภูมิศาสตร์ในหมู่บ้าน
วันจันทร์
ชง:
-ครูใช้คำถามกระตุ้น กระบวนการได้มาของข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในหมู่บ้านของนักเรียนมีอะไรบ้าง
เชื่อม:
-นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นวิธีการจะได้มาซึ่งข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของหมู่บ้านโดยครูช่วยเรียบเรียงและเขียนไว้บนกระดานและให้คำแนะนำกับนักเรียนเพิ่มเติม
ใช้
-บันทึกสิ่งที่ต้องการไปสำรวจ
-การบ้านสำรวจสภาพภูมิสาสตร์ในหมู่บ้านและรอบหมู่บ้านพร้อมวาดภาพประกอบถ่ายทอดเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน


-ครูเปิดวงสนทนาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านที่ได้ศึกษามา
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ภูมิศาสตร์ของหมู่บ้านของนักเรียนมีลักษณะอย่างไร อยู่ติดกับหมู่บ้านอะไรบ้าง?
เชื่อม
-นักเรียนนำเสนอข้อมูลของแต่ละหมู่บ้านที่ได้ศึกษามา ลักษณะทางภูมิศาสตร์ อาณาเขตในแต่ละทิศ  โดยครูช่วยเขียนสรุปสิ่งต่างๆบนกระดานอีกครั้งหนึ่ง
ใช้
-นักเรียนวาดภาพแผนผังแสดงอาณาเขตพื้นที่ของหมู่บ้านตนเองกับหมู่บ้านอื่นๆ

วันศุกร์
ชง:
-ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมา
-ในสัปดาห์นี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง?
เชื่อม:
-นักเรียนนำเสนอแผนผังแสดงอาณาเขตพื้นที่ของหมู่บ้านตนเองทีละกลุ่ม ครูและเพื่อนชื่นชมชิ้นงาน
-ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ใช้
-นักเรียนสรุปองค์ความรู้รายสัปดาห์
-ครูชื่นชมผลงานของนักเรียนและความตั้งใจในการทำชิ้นงาน

ชิ้นงาน
  -วาดภาพแผนผังแสดงอาณาเขตพื้นที่ของหมู่บ้าน
  -สรุปองค์ความรู้รายสัปดาห์ที่ 6
ภาระงาน
- นำเสนอแผนผังแสดงอาณาเขตพื้นที่ของหมู่บ้าน
  - ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกันในสัปดาห์
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความเข้าใจ
-สามารถอธิบายประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นได้
-สามารถสำรวจและอธิบายองค์ประกอบสภาพของดินในแต่ละหมู่บ้านได้
-สามารถบอกลักษณะทางภูมิศาสตร์ของหมู่บ้านได้
ทักษะ
1. ทักษะชีวิต
- สามารถวางแผนการทำงานและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- เลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้ถูกต้องและเหมาะสม
-สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและรู้บทบาทหน้าที่ของตน
- ทำงานอย่างมีเป้าหมาย รู้คุณค่าของสิ่งที่ทำ
2.ทักษะการเรียนรู้
- รวบรวม จัดระบบข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนรู้ในการโครงงานแล้วสรุปให้ผู้อื่นเข้าใจ
- มีเป้าหมายใน มีความสนใจ กระตือรือร้น จัดลำดับข้อมูลอย่างเป็นระบบ การในเลือกกิจกรรมที่อยากทำและวางแผนการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ 
- มีทักษะในการฟัง พูด ถามและเขียนเกี่ยวกับสิ่งกิจกรรมที่อยากทำ วางแผนการเรียนรู้และทำปฏิทินการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์
3.ทักษะการคิด
 - สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับรู้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกกิจกรรมที่อยากทำ วางแผนการเรียนรู้และทำปฏิทินการเรียนรู้
มีความเข้าใจต่อสิ่งที่เรียนรู้ในภาพรวม โดยรู้ว่าตนอยากทำกิจกรรมใด จะวางแผนการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์อย่างไร และจะทำปฏิทินการเรียนรู้ให้น่าสนใจได้อย่างไร
 -  มีจิตนาการในการสรรค์สร้างชิ้นงานและกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์
4. ทักษะการแก้ปัญหา
- รู้วิธีในการทำงานให้สวยงาม น่าสนใจและสำเร็จลุล่วงตรงตามเวลาที่กำหนด
- คิดวิเคราะห์สังเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลที่ได้ยินได้ฟังเพื่อคิดวางแผนการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์

5.ทักษะการสื่อสาร
- เป็นผู้ฟังที่ดี ให้เกียรติผู้พูด ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตน
- พูดอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่อยากทำ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนรู้ได้
คุณลักษณะ
              - เคารพ ให้เกียรติ และยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตน
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานและการนำเสนอความคิดเห็นของตน
-  สังเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ
4  มีเป้าหมายในการทำงาน วางแผนกรทำงาน
และมีกระบวนการทำงานเป็นขั้นตอน 
-   - รู้บทบาทหน้าที่ของตน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีใน
การทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีความรับผิดชอบและอดทนต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
ตั้งใจทำงานให้มีคุณภาพตามศักยภาพ
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาพกิจกรรมการเรียนรู้
1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน

    ในสัปดาห์นี้พี่ๆ ป.1 ได้เรียนรู้ภูมิศาสตร์ แผนที่ ที่ตั้ง อาณาเขตครูใช้คำถามกระตุ้น “กระบวนการได้มาของข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในหมู่บ้านของนักเรียนมีอะไรบ้าง
    นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นวิธีการจะได้มาซึ่งข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของหมู่บ้านโดยครูช่วยเรียบเรียงและเขียนไว้บนกระดานและให้คำแนะนำกับนักเรียนเพิ่มเติมบันทึกสิ่งที่ต้องการไปสำรวจการบ้านสำรวจสภาพภูมิสาสตร์ในหมู่บ้านและรอบหมู่บ้านพร้อมวาดภาพประกอบถ่ายทอดเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านพี่ๆ
    วาดภาพแผนที่จากบ้านมาโรงเรียนพี่ๆวาดหมู่บ้านของตนเองว่าติดกับบ้านของใครระยะทางที่เดินทางจากบ้านมาถึงโรงเรียนผ่านบ้านไหนบ้างและผ่านอะไรบ้างจนกว่าจะเดินทางมาถึงโรงเรียนพี่ๆ ป. 1 นำเสนอชิ้นงานแผนที่บ้านของตัวเองหน้าชั้นเรียนให้ครูและเพื่อนฟังระยะทางกี่กิโล พี่ๆสามารถเล่าและอธิบายให้เพื่อนๆและครูฟังได้อย่างชัดเจนเห็นความรับผิดชอบต่องานที่ให้ทำเป็นการบ้านพี่ๆทุกคนทำได้ดีมากค่ะ

    ตอบลบ