เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "หมู่บ้านมหัศจรรย์"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
- เห็นคุณค่า เห็นความเชื่อมโยงของน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก ที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน
- คิดค้นสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับน้ำในชุมชนของตนเองได้
- มีแนวทางในการจัดการทรัพยากรน้ำและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง/สังคม อย่างสร้างสรรค์และคุ้มค่า

Week 9


Topic    หมู่บ้านมหัศจรรย์
เป้าหมายรายสัปดาห์  :  นักเรียน สามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
W.9

7-11  ก.ค.
57
โจทย์ :
- สถานที่สำคัญในชุมชน
คำถาม:   
-สถานที่สำคัญมีอะไรบ้างและมีความสำคัญอย่างไร?
เครื่องมือคิด :
- Mind Mapping :สรุปองค์ความรู้รายสัปดาห์ที่  9
 - Show and Share :นำเสนอผลงาน
- Wall Thinking :ติดชิ้นงาน
นักเรียน: พื้นความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล/ความสนใจ
ครู : ผู้กระตุ้นการและอำนวยการเรียนรู้
บรรยากาศ/สื่อ :
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- ชิ้นงาน/ผลงานนักเรียน
-คลิปวีดีโอสำนึกรักบ้านเกิด
วันจันทร์
ชง:
- ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่สำคัญในชุมชนของตนเองให้นักเรียนฟังคราวๆ
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด ในชุมชนนักเรียนมีสถานที่สำคัญที่ใดบ้าง
เชื่อม:
- ครูให้นักเรียนแต่ละคนเลือกสถานที่สำคัญในชุมชนของตนเอง
- ครูให้นักเรียนวาดภาพประกอบให้สวยงาม
ใช้
 - นักเรียนแต่ละคนนำเสนอชิ้นงานหน้าชั้นเรียน

วันอังคาร
ชง
 - ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่เรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมา
- ครูใช้คำถาม “จะมีวิธีการใดบ้างที่จะทำให้ผู้อื่นเข้าใจสถานที่สำคัญต่างๆ”
เชื่อม
- นักเรียนแต่ละคนวางแผนการสร้างแบบจำลองสถานที่สำคัญ
ใช้
- ครูแจกกระดาษให้กับนักเรียนแต่ละคน
- ครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุย  และสร้างข้อตกลงในเรื่องการปฏิบัติตนขณะการทำงาน
- นักเรียนแต่ละคนลงมือทำงานตามแบบที่ได้ออกแบบไว้  ขณะทำงานครูสังเกตการปฏิบัติตนของนักเรียนแต่ละกลุ่ม
วันพฤหัสบดี
ชง:
- นักเรียนนำเสนอชิ้นงาน
- ครูและนักเรียนชื่นชมการนำเสนอ  อีกทั้งช่วยแนะนำ แสดงความคิดเห็นตามความเหมาะสม
- ครูตั้งคำถามการคิด  นักเรียนคิดว่าสถานที่ต่างๆในชุมชนบอกอะไรเราบ้าง
เชื่อม:
-ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวและวิถีความเป็นอยู่ของคนในสถานที่ต่างๆ พร้อมให้เหตุผล
ใช้
-นักเรียนสรุปองค์ความรู้รายสัปดาห์
-ครูชื่นชมผลงานของนักเรียนและความตั้งใจในการทำชิ้นงาน

ชิ้นงาน
  -เขียนและวาดภาพสถานที่สำคัญในชุมชน
  -สรุปองค์ความรู้รายสัปดาห์ที่ 9
ภาระงาน
- ดูคลิปวีดีโอสำนึกรักบ้านเกิด
  - ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกันในสัปดาห์
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความเข้าใจ
-สามารถอธิบายบอกสถานที่สำคัญในชุมชนได้
 -สามารถสำรวจและอธิบายเกี่ยวกับสถานที่สำคัญที่ตนเองรู้จักได้
-สามารถบอกสถานที่สำคัญในชุมชนที่ตนเองชอบได้
ทักษะ
1. ทักษะชีวิต
- สามารถวางแผนการทำงานและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- เลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้ถูกต้องและเหมาะสม
-สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและรู้บทบาทหน้าที่ของตน
- ทำงานอย่างมีเป้าหมาย รู้คุณค่าของสิ่งที่ทำ
2.ทักษะการเรียนรู้
- รวบรวม จัดระบบข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนรู้ในการโครงงานแล้วสรุปให้ผู้อื่นเข้าใจ
- มีเป้าหมายใน มีความสนใจ กระตือรือร้น จัดลำดับข้อมูลอย่างเป็นระบบ การในเลือกกิจกรรมที่อยากทำและวางแผนการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ 
- มีทักษะในการฟัง พูด ถามและเขียนเกี่ยวกับสิ่งกิจกรรมที่อยากทำ วางแผนการเรียนรู้และทำปฏิทินการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์
3.ทักษะการคิด
 - สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับรู้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกกิจกรรมที่อยากทำ วางแผนการเรียนรู้และทำปฏิทินการเรียนรู้
มีความเข้าใจต่อสิ่งที่เรียนรู้ในภาพรวม โดยรู้ว่าตนอยากทำกิจกรรมใด จะวางแผนการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์อย่างไร และจะทำปฏิทินการเรียนรู้ให้น่าสนใจได้อย่างไร
 -  มีจิตนาการในการสรรค์สร้างชิ้นงานและกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์
4. ทักษะการแก้ปัญหา
- รู้วิธีในการทำงานให้สวยงาม น่าสนใจและสำเร็จลุล่วงตรงตามเวลาที่กำหนด
- คิดวิเคราะห์สังเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลที่ได้ยินได้ฟังเพื่อคิดวางแผนการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์
5.ทักษะการสื่อสาร
- เป็นผู้ฟังที่ดี ให้เกียรติผู้พูด ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตน
- พูดอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่อยากทำ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนรู้ได้
คุณลักษณะ
              - เคารพ ให้เกียรติ และยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตน
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานและการนำเสนอความคิดเห็นของตน
-  สังเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ
4  มีเป้าหมายในการทำงาน วางแผนกรทำงาน
และมีกระบวนการทำงานเป็นขั้นตอน 
-   - รู้บทบาทหน้าที่ของตน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีใน
การทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีความรับผิดชอบและอดทนต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
ตั้งใจทำงานให้มีคุณภาพ
ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ภาพตัวอย่างชิ้นงาน
1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    ในสัปดาห์นี้พี่ๆ ป.1 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ในชุมชนของตนเองครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่สำคัญในชุมชนให้นักเรียนฟังคราวๆครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด ในชุมชนนักเรียนมีสถานที่สำคัญที่ใดบ้าง พี่ๆช่วยกันคิดตอบแสดงความคิดเห็นครูให้นักเรียนแต่ละคนเลือกสถานที่สำคัญในชุมชนของตนเอง ครูให้นักเรียนวาดภาพประกอบให้สวยงามพี่ๆ ทำงานเป็นกลุ่มต่างพากันวาดสถานที่สำคัญในชุมชนของตนเอง พี่ๆ วาดภาพวัดเพราะว่าวัดเป็นสถานที่สำคัญให้ชาวบ้านไปทำบุญวาดภาพโรงเรียน โรงเรียนก็เป็นสถานที่สำคัญพี่ๆบอกว่าทำให้พวกพี่ๆ เป็นคนเก่ง เป็นสถานที่ ที่ให้ความรู้ และในสัปดาห์นี้พี่ๆได้ทำงานรวมกันเป็นกลุ่ม เห็นความรับผิดชอบของพี่ๆ มีการวางแผนว่าใครจะวาดภาพอะไร ใครจะเป็นคนระบายสีในกลุ่มทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับเพื่อนๆพี่ๆรู้จักการรอคอยเพราะว่ารู้ว่าเพื่อนคนหนึ่งกำลังวาดภาพอยู่และเห็นการทำงานเป็นทีม พี่ๆได้นำเสนอชิ้นงานเกี่ยวกับสถานที่สำคัญในชุมชนของตนเองให้ครูและเพื่อนๆฟัง พี่ๆทุกกลุ่มทำได้ดีมากค่ะ

    ตอบลบ