เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "หมู่บ้านมหัศจรรย์"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
- เห็นคุณค่า เห็นความเชื่อมโยงของน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก ที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน
- คิดค้นสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับน้ำในชุมชนของตนเองได้
- มีแนวทางในการจัดการทรัพยากรน้ำและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง/สังคม อย่างสร้างสรรค์และคุ้มค่า

Week 4

Topic    หมู่บ้านมหัศจรรย์
เป้าหมายรายสัปดาห์  : ศึกษาประวัติความเป็นมา ความแตกต่างของหมู่บ้านสมัยก่อนและสมัยปัจจุบัน

Week
Input
Process
Output
Outcome
W.4
2– 6
มิ.ย.57
โจทย์ :
-ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
คำถาม:   
- นักเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับหมู่บ้านของตนเอง
 -นักเรียนจะวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ใน  Quarter  นี้อย่างไร
เครื่องมือคิด :
- Brainstorming:กิจกรรมที่อยากทำ/วางแผนทำปฏิทินการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์
- Mind Mapping :สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน/
- นิทานช่อง: สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 3
- Show and Share :นำเสนอผลงาน
- Wall Thinking :ติดชิ้นงาน
นักเรียน: พื้นความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล/ความสนใจ
ครู : ผู้กระตุ้นการและอำนวยการเรียนรู้
บรรยากาศ/สื่อ :
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- ชิ้นงาน/ผลงานนักเรียน

วันจันทร์  พฤหัสบดี
ชง:
-ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด  ถ้านักเรียนเป็นผู้นำหมู่บ้านนักเรียนจะสร้างหมู่บ้านที่ดีที่สุดอย่างไร

เชื่อม:
-นักเรียนแต่ละคนแสดงความคิดเห็นของตนเองหน้าชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในชั้นเรียน โดยคำนึงถึงผลที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อคนในชุมชน

ใช้
-นักเรียนรวมกลุ่มกันพูดคุยเกี่ยวกับการสร้างหมู่บ้านที่ดีที่สุดได้อย่างไรและรวมกันคิดจัดหมู่บ้านและตั้งชื่อหมู่บ้าน
-การบ้านให้นักเรียนแต่ละคนไปสอบถามข้อมูลและประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านผู้รู้ในหมู่บ้านของตนเองพร้อมวาดภาพประกอบเรื่องราวตามลำดับเหตุการณ์จากอดีตถึงปัจจุบัน

วันศุกร์
ชง:
-ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมา
-ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมา
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดในสัปดาห์นี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง
เชื่อม:
-ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เรียนในสัปดาห์นี้
ใช้
นักเรียนสรุปองค์ความรู้รายสัปดาห์
-ครูชื่นชมความตั้งใจในการทำงานของนักเรียน

ชิ้นงาน
-ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
  -ปฏิทินการเรียนรู้
   -สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
ภาระงาน
- ระดมสมองวางแผนการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์
- ทำปฏิทินการเรียนรู้รายสัปดาห์
- ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกันในสัปดาห์
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความเข้าใจ
-สามารถถ่ายทอดประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านของตนเองได้
-สามารถบอกประวัติความเป็นมาของครอบครัวและหมู่บ้านของตนเองได้
 ทักษะ
1. ทักษะชีวิต
- สามารถวางแผนการทำงานและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- เลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้ถูกต้องและเหมาะสม
-สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและรู้บทบาทหน้าที่ของตน
- ทำงานอย่างมีเป้าหมาย รู้คุณค่าของสิ่งที่ทำ
2.ทักษะการเรียนรู้
- รวบรวม จัดระบบข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนรู้ในการโครงงานแล้วสรุปให้ผู้อื่นเข้าใจ
- มีเป้าหมายใน มีความสนใจ กระตือรือร้น จัดลำดับข้อมูลอย่างเป็นระบบ การในเลือกกิจกรรมที่อยากทำและวางแผนการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ 
- มีทักษะในการฟัง พูด ถามและเขียนเกี่ยวกับสิ่งกิจกรรมที่อยากทำ วางแผนการเรียนรู้การเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์
3.ทักษะการคิด
 - สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับรู้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกกิจกรรมที่อยากทำ วางแผนการเรียนรู้และทำปฏิทินการเรียนรู้
มีความเข้าใจต่อสิ่งที่เรียนรู้ในภาพรวม โดยรู้ว่าตนอยากทำกิจกรรมใด จะวางแผนการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์อย่างไร และจะทำปฏิทินการเรียนรู้ให้น่าสนใจได้อย่างไร
 -  มีจิตนาการในการสรรค์สร้างชิ้นงานและกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์
4. ทักษะการแก้ปัญหา
- รู้วิธีในการทำงานให้สวยงาม น่าสนใจและสำเร็จลุล่วงตรงตามเวลาที่กำหนด
- คิดวิเคราะห์สังเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลที่ได้ยินได้ฟังเพื่อคิดวางแผนการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์

5.ทักษะการสื่อสาร
- เป็นผู้ฟังที่ดี ให้เกียรติผู้พูด ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตน
- พูดอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่อยากทำ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนรู้ได้
คุณลักษณะ
              - เคารพ ให้เกียรติ และยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตน
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานและการนำเสนอความคิดเห็นของตน
-  สังเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ
4  มีเป้าหมายในการทำงาน วางแผนกรทำงาน
และมีกระบวนการทำงานเป็นขั้นตอน 
-   - รู้บทบาทหน้าที่ของตน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีใน
การทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีความรับผิดชอบและอดทนต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
ตั้งใจทำงานให้มีคุณภาพตามศักยภาพตัวอย่างสรุปความเข้าใจรายสัปดาห์
 ตัวอย่างชิ้นงาน

 ภาพประมวลกิจกรรมการเรียนรู้


1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    ในสัปดาห์นี้พี่ๆ ป. 1 ได้เรียนประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด ถ้านักเรียนเป็นผู้นำหมู่บ้านนักเรียนจะสร้างหมู่บ้านที่ดีที่สุดอย่างไร? พี่หยิน จะช่วยรักษาความสะอาดหมู่บ้าน พี่ใบตองทำให้หมู่บ้านมีความสามัคคี พี่โซ่ดูแลให้หมู่บ้านปลอยภัยรักษาความสะอาดให้สวยงามนักเรียนรวมกลุ่มกันพูดคุยเกี่ยวกับการสร้างหมู่บ้านที่ดีที่สุดได้อย่างไรและรวมกันคิดจัดหมู่บ้านและตั้งชื่อหมู่บ้านครูให้การบ้านให้นักเรียนแต่ละคนไปสอบถามข้อมูลและประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านผู้รู้ในหมู่บ้านของตนเองพร้อมวาดภาพประกอบเรื่องราวตามลำดับเหตุการณ์จากอดีตถึงปัจจุบัน พี่โอเปิ้ลนำเสนอหมู่บ้านของตนเองจากที่ไปสอบถามข้อมูลมาพี่โอเปิ้ลบอกว่าชื่อหมู่บ้านนางรองพอพี่โอเปิ้ลนำเสนอชิ้นงานจบ เพื่อนมีคำถามพี่เมฆทำไมต้องชื่อหมู่บ้านนางรองใครเป็นคนตั้งให้
    พี่ออมสินนำเสนอชิ้นงานประวัติหมู่บ้านยางเพื่อนก็สงสัยทำไมชื่อบ้านยางพี่ออมสินบอกว่าเพื่อนไมรู้เดียวเพื่อนจะไปถามแม่แล้วจะมาเล่าให้ฟังวันหลัง
    เห็นพัฒนาการของพี่ๆ ป.1 เริ่มอยากรู้อยากเห็นอยากที่จะเรียนรู้มีความรับผิดชอบกับงานที่ทำมากยิ่งขึ้นรู้เวลามากขึ้น

    ตอบลบ