เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "หมู่บ้านมหัศจรรย์"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
- เห็นคุณค่า เห็นความเชื่อมโยงของน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก ที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน
- คิดค้นสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับน้ำในชุมชนของตนเองได้
- มีแนวทางในการจัดการทรัพยากรน้ำและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง/สังคม อย่างสร้างสรรค์และคุ้มค่า

Week 1-2


Topic    หมู่บ้านมหัศจรรย์
     เป้าหมายรายสัปดาห์  : สร้างแรงบันดาลใจ /เชื่อมโยงความเกี่ยวข้องกับตนเองและชุมชนที่ตนอยู่อาศัย  


Week
Input
Process
Output
Outcome
W.1-2
14-16
19-23


.
57โจทย์ :
-  สร้างฉันทะแรงบันดาลใจ
กิจกรรมนิวรณ์ 5
คำถาม:
-นักเรียนคิดว่านิวรณ์ คือ อะไร
เครื่องมือคิด :
- Round  Rubin  สิ่งที่ได้เรียนรู้จากนิวรณ์ 5
- Mind Mapping สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- Wall Thinking ติดชิ้นงาน
นักเรียนความแตกต่างของเด็กแต่ละคน
ครู : ผู้กระตุ้นและอำนวยการเรียนรู้
บรรยากาศ/สื่อ :
บรรยากาศในชั้นเรียน


พุธ-พฤหัสบดี
ชง:
ครูให้นักเรียนดูภาพบ้านแล้วกระตุ้นด้วยคำถามนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง”?
เชื่อม:
ครูและนักเรียนพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปภาพบ้านว่ามีเห็นอะไรและคล้ายกับอะไรบ้าง
ใช้:
-ครูและนักเรียนพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปบ้าน
-ครูและนักเรียนระบายสีรูปบ้านโดยใช้วิธีจุด
วันศุกร์
ชง
-ครูกระตุ้นด้วยคำถามนักเรียนมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับรูปบ้านที่นักเรียนจุด

เชื่อม:
นักเรียนระดมสมองตั้งคำถามคนละ คำถามเกี่ยวกับรูปบ้านที่นักเรียนจุด
ใช้:
-ครูให้นักเรียนถามคำถามที่ตนสงสัย คนละ คำถาม
-นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ตามความสนใจ

ชิ้นงาน :
-ระบายสีรูปบ้านโดยใช้การจุด
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน:
-ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้และสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
-    
-    -

ความเข้าใจ
-   เข้าใจเกี่ยวกับหมู่บ้านของตนเอง
ทักษะ
1.ทักษะชีวิต
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น : ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตน
- เลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
2. ทักษะการเรียนรู้
มีเป้าหมายในสิ่งที่เรียนรู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์ มีความสนใจกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
 - ใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาคำตอบหรือข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจกับไดโนเสาร์ที่สนใจของทักษะในการฟัง พูด ถามและเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่ตนสนใจ
3. ทักษะการคิด
 - สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคลิปวิดีโอการ์ตูนไดโนเสาร์มีความเข้าใจต่อสิ่งที่เรียนรู้ในภาพรวมโดยการเล่า แลกเปลี่ยน
 มีจิตนาการในการสรรค์สร้างชิ้นงานและสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ลงมือทำชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์

4.ทักษะการสื่อสาร
เป็นผู้ฟังที่ดี ให้เกียรติผู้พูด และคิดตามสิ่งที่ได้ฟัง
บอกเล่า ถ่ายทอด อธิบายและนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้หรือข้อมูลต่างๆให้ผู้อื่นเข้าใจได้
/เขียนถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านชิ้นงานสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์คุณลักษณะ
1.- เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น
2. -สามารถวิเคราะห์/สังเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลที่ได้ยินได้ฟังจากคลิปวีดีโอได้อย่างเป็นระบบ
-มีกระบวนการทำงานเป็นขั้นตอน   มีความ
รับผิดชอบ อดทนและเอาใจใส่ในการทำงาน
-มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย

ตัวอย่างสรุปความเข้าใจรายสัปดาห์
ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้
1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    ในสัปดาห์แรกของการวันเปิดภาคเรียนของพี่ๆ ป.1 พี่ๆ ทุกคนต่างพากันตื่นเต้นอยากรู้อยากเห็นว่าตัวเองจะได้เรียนรู้โครงงานเกี่ยวกับอะไรมีพี่ๆหลายคนถามคุณครูว่าคุณครูอุ๋มคะในเทอมนี้พี่ๆจะได้เรียนเรื่องหมู่บ้านใช้มัยค่ะต่างก็พากันตื่นเต้น พี่อองฟรองบอกว่าใช้แล้วใน Quarter 1 นี้เราจะได้เรียนเรื่องของหมู่บ้านเพราะว่าพี่เขาเร้าให้ฟังว่าถ้าเราเป็นพี่ ป.1 จะต้องเรียนเกี่ยวกับหมู่บ้าน และในสัปดาห์แรกครูสร้างแรงโดยการพาเล่นเกมแนะนำตัวเองให้ครูและเพื่อนๆรู้จักขณะที่พี่ๆทุกคนทำป้ายชื่อของตนเองต่างพากันตั้งใจทำอย่างสนุกสนาน หลังจากทำป้ายชื่อของตนเองเสร็จครูให้แนะนำตัวเอง และครูถามเกี่ยวกับพยัญชนะชื่อของแต่ละตัวพี่คนนัยที่มีพยัญชนะตัวนั้นให้ก้าวขาออกมายืนในวงกลมและครูให้บอกความรู้สึกของตนเองขณะที่ทำป้ายชื่อ หลังจากแนะนำตัวเองเสร็จครูแจกกระดาษรูปบ้านและแจกสีให้คนละ หนึ่งแท่ง และครูให้จุดพี่สีลงไปโดยที่ไม่ต้องระบายเกิดคำถามกับพี่ๆ หลายๆคน พี่ออมสินถามว่าระบายไม่ได้หรอครับ พี่เซนจุดเป็นวงกลมใหญ่ๆได้ไหมครับ
    พี่หยินบอกว่าทำไมต้องจุดแล้วทำไมครูไม่ให้ระบาย ในสัปดาห์นี้พี่ทุกคนสนุกสนานกับการทำกิจกรรมร่วมกับคุณครูและเพื่อนๆมากค่ะ

    ตอบลบ