เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "หมู่บ้านมหัศจรรย์"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
- เห็นคุณค่า เห็นความเชื่อมโยงของน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก ที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน
- คิดค้นสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับน้ำในชุมชนของตนเองได้
- มีแนวทางในการจัดการทรัพยากรน้ำและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง/สังคม อย่างสร้างสรรค์และคุ้มค่า

Week 5


Topic    หมู่บ้านมหัศจรรย์
เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับชุมชนบ้านกวางงอยได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
W.5
9– 13
มิ.ย.57
โจทย์ :
-เรียนรู้ชุมชนบ้านกวางงอย
คำถาม:   
- ชุมชนประกอบไปด้วยอะไรบ้าง?
เครื่องมือคิด :
- Brainstorming:กิจกรรมที่อยากทำ/วางแผนทำปฏิทินการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์
- Mind Mapping :สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน/
- นิทานช่อง: สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 3
- Show and Share :นำเสนอผลงาน
- Wall Thinking :ติดชิ้นงาน
นักเรียน: พื้นความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล/ความสนใจ
ครู : ผู้กระตุ้นการและอำนวยการเรียนรู้
บรรยากาศ/สื่อ :
- บรรยากาศในชั้นเรียน
-สำรวจชุมชนบ้านกวางงอย
- ชิ้นงาน/ผลงานนักเรียน

วันจันทร์-พฤหัสบดี 
ชง:
-นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างจากการไปสำรวจชุมชนบ้านกวางงอย

เชื่อม:
-ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ  3 คน
ใช้
-ให้เขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการที่ได้ไปเรียนรู้จากชุมชนบ้านกวางงอย พร้อมวาดภาภาพประกอบ
-นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดและวางแผนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตามความเข้าใจของตนเองและวาดภาพประกอบและนำเสนอให้ครูและเพื่อนฟัง


วันศุกร์
ชง:
-ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมา
-ในสัปดาห์นี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง?
เชื่อม:
-นักเรียนนำเสนอชิ้นงานสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ชุมชนบ้านกวางงอย
-ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้พร้อมช่วยกันเสนอแนะแนวทางการทำชิ้นงานตามความเหมาะสม
ใช้
-นักเรียนเขียนสรุปความเข้าใจรายสัปดาห์
-ครูชื่นชมความตั้งใจและติดชิ้นงาน
ชิ้นงาน
  -วาดภาพสิ่งที่ได้เรียนรู้ชุมชนบ้านกวางงอย
   -สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
ภาระงาน
- ระดมสมองวางแผนการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์
  - ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกันในสัปดาห์
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความเข้าใจ
-เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงเกี่ยวกับชุมชนบ้านกวางงอยและนำมาใช้ในการวางแผนการเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะ
1. ทักษะชีวิต
- สามารถวางแผนการทำงานและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- เลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้ถูกต้องและเหมาะสม
-สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและรู้บทบาทหน้าที่ของตน
- ทำงานอย่างมีเป้าหมาย รู้คุณค่าของสิ่งที่ทำ
2.ทักษะการเรียนรู้
- รวบรวม จัดระบบข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนรู้ในการโครงงานแล้วสรุปให้ผู้อื่นเข้าใจ
- มีเป้าหมายใน มีความสนใจ กระตือรือร้น จัดลำดับข้อมูลอย่างเป็นระบบ การในเลือกกิจกรรมที่อยากทำและวางแผนการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ 
- มีทักษะในการฟัง พูด ถามและเขียนเกี่ยวกับสิ่งกิจกรรมที่อยากทำ วางแผนการเรียนรู้และทำปฏิทินการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์
3.ทักษะการคิด
 - สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับรู้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกกิจกรรมที่อยากทำ วางแผนการเรียนรู้และทำปฏิทินการเรียนรู้
มีความเข้าใจต่อสิ่งที่เรียนรู้ในภาพรวม โดยรู้ว่าตนอยากทำกิจกรรมใด จะวางแผนการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์อย่างไร และจะทำปฏิทินการเรียนรู้ให้น่าสนใจได้อย่างไร
 -  มีจิตนาการในการสรรค์สร้างชิ้นงานและกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์
4. ทักษะการแก้ปัญหา
- รู้วิธีในการทำงานให้สวยงาม น่าสนใจและสำเร็จลุล่วงตรงตามเวลาที่กำหนด
- คิดวิเคราะห์สังเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลที่ได้ยินได้ฟังเพื่อคิดวางแผนการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์

5.ทักษะการสื่อสาร
- เป็นผู้ฟังที่ดี ให้เกียรติผู้พูด ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตน
- พูดอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่อยากทำ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนรู้ได้
คุณลักษณะ
              - เคารพ ให้เกียรติ และยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตน
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานและการนำเสนอความคิดเห็นของตน
-  สังเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ
4  มีเป้าหมายในการทำงาน วางแผนกรทำงาน
และมีกระบวนการทำงานเป็นขั้นตอน 
-   - รู้บทบาทหน้าที่ของตน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีใน
การทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีความรับผิดชอบและอดทนต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
ตั้งใจทำงานให้มีคุณภาพตามศักยภาพ


ตัวอย่างสรุปความเข้าใจรายสัปดาห์


ตัวอย่างชิ้น
ภาพประมวลกิจกรรมการเรียนรู้

1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน

    ในสัปดาห์นี้พี่ๆได้ไปเรียนรู้ชุมชนบ้านกวางงอยพี่ๆทุกคนตื่นเต้นมากที่จะได้ไปเรียนรู้ที่บ้านกวางงอยในตอนเช้าพี่ๆทุกคนต่างตื่นพี่ๆ เดินทางไปบ้านกวางงอยโดยรถตู้ของโรงเรียนขณะที่นั่งอยู่บนรถพี่ๆมีคำถามพูดคุยกันเราจะไปบ้านกวางงอยทำไมคุณครูจะพาไปทำอะไรและพอถึงบ้านคุณยายพี่ๆมีคำถามกับคุณยายคุณยายทำอะไรทำไมต้องทอผ้าผ้าที่ทอเอามาจากไหนต้นไหลที่นำมาทอเสื่อ คุณยายเอามาจากไหน พี่ภูมิบอกว่าที่บ้านหนูก็มีต้นไหล พี่ๆได้ดูคุณยายย้อมสีต้นไหลต่างตื่นเต้นดีใจเพราะคุณยายให้เลือกสีเองหลังจากย้อมสีเสร็จคุณยายตักออกจากหม้อแช่ใส่ในน้ำเย็นเพื่อให้พี่ๆ ป. ได้จับดูหลังจากที่ได้ดูต้นไหลที่ยังไม่ย้อมสีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง?หลังจากกับมาถึงโรงเรียนครูให้เขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการที่ได้ไปเรียนรู้จากชุมชนบ้านกวางงอย พร้อมวาดภาภาพประกอบพี่ๆทุกคนวาภาพที่ได้ไปให้อาหารปลาพี่ๆป.1 สนุกมากบอกว่าหนูอยากออกไปข้างนอกอีก

    ตอบลบ