เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "หมู่บ้านมหัศจรรย์"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
- เห็นคุณค่า เห็นความเชื่อมโยงของน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก ที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน
- คิดค้นสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับน้ำในชุมชนของตนเองได้
- มีแนวทางในการจัดการทรัพยากรน้ำและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง/สังคม อย่างสร้างสรรค์และคุ้มค่า

Week 8


Topic    หมู่บ้านมหัศจรรย์
เป้าหมายรายสัปดาห์  :  นักเรียนสามารถสำรวจสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านของตน และอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมได้
                                                                                                                                                   

Week
Input
Process
Output
Outcome
W.8
30–
มิ.ย-4ก.ค57
โจทย์ :
- เศรษฐศาสตร์ (อาชีพ รายได้หลัก ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน
คำถาม:   
-คนในชุมชนประกอบอาชีพอะไรบ้าง
-  เครื่องมือคิด :
- Mind Mapping สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 7
- Show and Share :นำเสนอผลงาน
- Wall Thinking :ติดชิ้นงาน
นักเรียน: พื้นความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล/ความสนใจ
ครู : ผู้กระตุ้นการและอำนวยการเรียนรู้
บรรยากาศ/สื่อ :
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- ชิ้นงาน/ผลงานนักเรียน
-อาชีพในชุมชน
วันจันทร์
ชง:
ครูเปิดคลิปวีดีโอ “ผู้ใหญ่มา”
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรจากคลิปวีดีโอบ้าง” “ทำอย่างไรจึงจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพของคนในชุมชนของนักเรียน”

- เชื่อม:
 ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปวีดีโอที่ได้ดู
นักเรียนร่วมกันเสนอกระบวนการในการหาข้อมูลการประกอบอาชีพของคนในชุมชน ครูช่วยเขียนสรุปอีกครั้งบนกระดาน
 ใช้
นักเรียนจดบันทึกข้อมูลในการสำรวจข้อมูลในหมู่บ้านของตนเอง
การบ้านนักเรียนไปสำรวจข้อมูลจากผู้รู้ในชุมชน
วันอังคาร
ชง
ครูพูดทักทายนักเรียนและร่วมกันทบทวนสิ่งที่เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ครูใช้คำถามกระตุ้น “ในหมู่บ้านของนักเรียนประกอบอาชีพอะไรบ้าง”
เชื่อม
นักเรียนช่วยกันเสนอ  โดยครูช่วยเรียบเรียงและเขียนไว้บนกระดาน
ครูและนักเรียนช่วยกันอ่านอีกครั้งและครูกระตุ้นด้วยคำถาม “อาชีพเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับนักเรียนและคนในชุมชนอย่างไร” นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นโดยครูให้คำแนะนำเพิ่มเติม
ใช้
นักเรียนสรุปอาชีพในชุมชนของตนเองลงบนกระดาษ  A4

วันพฤหัสบดี-วันศุกร์
ชง:
-ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมา
-ในสัปดาห์นี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง?
เชื่อม:
-นักเรียนและครูร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพในชุมชนของตนเอง ครูและเพื่อนชื่นชมชิ้นงาน
-ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ใช้
-นักเรียนสรุปองค์ความรู้รายสัปดาห์
-ครูชื่นชมผลงานของนักเรียนและความตั้งใจในการทำชิ้นงาน

ชิ้นงาน
  -เขียนและวาดภาพอาชีพที่นักเรียนรู้จัก
  -สรุปองค์ความรู้รายสัปดาห์ที่ 7
-สอบถามอาชีพในชุมชน
ภาระงาน
- นำเสนอชิ้นงานอาชีพอาชีพที่นักเรียนชอบ
  - ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกันในสัปดาห์
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความเข้าใจ
-สามารถอธิบายบทบาทแต่ละอาชีพได้
 -สามารถสำรวจและอธิบายหน้าที่แต่ละอาชีพในหมู่บ้านได้
-สามารถบอกอาชีพที่ตนเองชอบ
 ทักษะ
1. ทักษะชีวิต
- สามารถวางแผนการทำงานและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- เลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้ถูกต้องและเหมาะสม
-สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและรู้บทบาทหน้าที่ของตน
- ทำงานอย่างมีเป้าหมาย รู้คุณค่าของสิ่งที่ทำ
2.ทักษะการเรียนรู้
- รวบรวม จัดระบบข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนรู้ในการโครงงานแล้วสรุปให้ผู้อื่นเข้าใจ
- มีเป้าหมายใน มีความสนใจ กระตือรือร้น จัดลำดับข้อมูลอย่างเป็นระบบ การในเลือกกิจกรรมที่อยากทำและวางแผนการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ 
- มีทักษะในการฟัง พูด ถามและเขียนเกี่ยวกับสิ่งกิจกรรมที่อยากทำ วางแผนการเรียนรู้และทำปฏิทินการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์
3.ทักษะการคิด
 - สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับรู้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกกิจกรรมที่อยากทำ วางแผนการเรียนรู้และทำปฏิทินการเรียนรู้
มีความเข้าใจต่อสิ่งที่เรียนรู้ในภาพรวม โดยรู้ว่าตนอยากทำกิจกรรมใด จะวางแผนการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์อย่างไร และจะทำปฏิทินการเรียนรู้ให้น่าสนใจได้อย่างไร
 -  มีจิตนาการในการสรรค์สร้างชิ้นงานและกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์
4. ทักษะการแก้ปัญหา
- รู้วิธีในการทำงานให้สวยงาม   น่าสนใจและสำเร็จลุล่วงตรงตามเวลาที่กำหนด
- คิดวิเคราะห์สังเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลที่ได้ยินได้ฟังเพื่อคิดวางแผนการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์

5.ทักษะการสื่อสาร
- เป็นผู้ฟังที่ดี ให้เกียรติผู้พูด ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตน
- พูดอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่อยากทำ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนรู้ได้
คุณลักษณะ
              - เคารพ ให้เกียรติ และยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตน
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานและการนำเสนอความคิดเห็นของตน
-  สังเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ
4  มีเป้าหมายในการทำงาน วางแผนกรทำงาน
และมีกระบวนการทำงานเป็นขั้นตอน 
   - รู้บทบาทหน้าที่ของตน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีใน
การทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีความรับผิดชอบและอดทนต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
ตั้งใจทำงานให้มีคุณภาพตามศักยภาพ


ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ตัวอย่างชิ้นงาน


1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    ในสัปดาห์นี้พี่ๆ ป. 1 ได้เรียนรู้- เศรษฐศาสตร์ (อาชีพ รายได้หลัก ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน)
    ครูเปิดคลิปวีดีโอ “ผู้ใหญ่มา” ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรจากคลิปวีดีโอบ้าง” “ทำอย่างไรจึงจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพของคนในชุมชนของนักเรียน”ครูให้การบ้านให้พี่ๆไปสอบถามหาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพในชุมชนของตนเองว่าในชุมชุนของพี่ๆมีอาชีพอะไรบ้างเขียนและวาดภาพอาชีพในชุมชนของตนเอง ครูและนักเรียนช่วยกันอ่านอีกครั้งและครูกระตุ้นด้วยคำถาม “อาชีพเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับนักเรียนและคนในชุมชนอย่างไร” นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นโดยครูให้คำแนะนำเพิ่มเติมและครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดถ้าพี่ๆโตขึ้นพี่ๆอยากทำอาชีพอาชีพอะไร พี่ใบตอง หนูอยากเป็นคุณครูค่ะ พี่หยินหนูอยากเป็นหมอค่ะ
    พี่อิมหนูอยากเป็นคุณครูค่ะ พี่โปเต้อยากเป็นตำรวจครับ พี่ออมสินอยากเป็นทหารครับ พี่ออยเป็นคุณครูครับ ในสัปดาห์นี้พี่ๆสนุกสนานกับการเรียนเพราะพี่ๆได้เลือกเกี่ยวกับอาชีพที่ทุกคนอยากเป็นความตั้งใจของพี่ๆในการทำงานร่วมกับเพื่อนในห้องเรียน รู้เวลา มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองได้ที่ยิ่งขึ้น

    ตอบลบ