เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "หมู่บ้านมหัศจรรย์"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
- เห็นคุณค่า เห็นความเชื่อมโยงของน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก ที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน
- คิดค้นสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับน้ำในชุมชนของตนเองได้
- มีแนวทางในการจัดการทรัพยากรน้ำและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง/สังคม อย่างสร้างสรรค์และคุ้มค่า

Week 7


Topic    หมู่บ้านมหัศจรรย์
เป้าหมายรายสัปดาห์  :  นักเรียน สามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตได้


Week
Input
Process
Output
Outcome
W.7
23– 27
มิ.ย.57
โจทย์ :
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและ
การดำเนินชีวิต
คำถาม:   
-ถ้านักเรียนเป็นผู้นำชุมชนนักเรียนจะพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างไร
เครื่องมือคิด :
- Mind Mapping :สรุปองค์ความรู้รายสัปดาห์ที่  7
 - Show and Share :นำเสนอผลงาน
- Wall Thinking :ติดชิ้นงาน
นักเรียน: พื้นความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล/ความสนใจ
ครู : ผู้กระตุ้นการและอำนวยการเรียนรู้
บรรยากาศ/สื่อ :
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- ชิ้นงาน/ผลงานนักเรียน
-คลิปวีดีโอ “
วันจันทร์
ชง:
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ “สำนึกรักบ้านเกิด”
- ครูใช้คำถามกระตุ้น “นักเรียนจะศึกษาข้อมูลของหมู่บ้านในด้านใดบ้าง”

เชื่อม:
- นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็น  วิธีการจะได้มาซึ่งข้อมูลด้านประชากร  ภาษา  การศึกษา  เชื้อชาติและศาสนาของแต่ละหมู่บ้าน โดยคุณครูช่วยเรียบเรียงและเขียนไว้บนกระดาน 


ใช้
 - นักเรียนแต่ละคนเขียนข้อมูลถ้านักเรียนเป็นผู้นำชุมชนจะช่วยพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างไรลงบนกระดาษ A4
วันอังคาร
ชง
- ครูให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม  ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการไปสอบถามข้อมูล  พร้อมทั้งแสดงข้อมูลหน้ากระดานประกอบการพูดคุย
- ครูใช้คำถามกระตุ้น”จะทำอย่างไรที่จะให้เพื่อนรู้ข้อมูลเช่นเดียวกันกับเรา”
เชื่อม
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการนำเสนอของหมู่บ้านของตัวเอง
ใช้
- นักเรียนที่อาศัยอยู่หมู่บ้านเดียวกันรวมกลุ่มกัน  ลงมือสรุปข้อมูลลงในแผ่นสถิติข้อมูลด้านต่างๆของหมู่บ้าน
- ตรวจสอบความสมบูรณ์ของชิ้นงาน  ซ้อมการนำเสนอ

วันพฤหัสบดี-วันศุกร์
ชง:
-ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมา
-ในสัปดาห์นี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง?
เชื่อม:
-นักเรียนนำเสนอแผนผังแสดงอาณาเขตพื้นที่ของหมู่บ้านตนเองทีละกลุ่ม ครูและเพื่อนชื่นชมชิ้นงาน
-ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ใช้
-นักเรียนสรุปองค์ความรู้รายสัปดาห์
-ครูชื่นชมผลงานของนักเรียนและความตั้งใจในการทำชิ้นงาน

ชิ้นงาน
  -เขียนถ้านักเรียนเป็นผู้นำชุมชนจะพัฒนาหมู่บ้านอย่างไร
  -สรุปองค์ความรู้รายสัปดาห์ที่ 7
ภาระงาน
- ดูคลิปวีดีโอสำนึกรักบ้านเกิด
  - ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกันในสัปดาห์
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความเข้าใจ
-สามารถอธิบายบอกบทบาทหน้าที่ของคนในชุมชนของตัวเองได้ว่ามีบทบาทหน้าที่ทำอะไรบ้าง
 -สามารถสำรวจและอธิบายองค์ประกอบสภาพของดินในแต่ละหมู่บ้านได้
-สามารถบอกลักษณะทางภูมิศาสตร์ของหมู่บ้านได้
ทักษะ
1. ทักษะชีวิต
- สามารถวางแผนการทำงานและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- เลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้ถูกต้องและเหมาะสม
-สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและรู้บทบาทหน้าที่ของตน
- ทำงานอย่างมีเป้าหมาย รู้คุณค่าของสิ่งที่ทำ
2.ทักษะการเรียนรู้
- รวบรวม จัดระบบข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนรู้ในการโครงงานแล้วสรุปให้ผู้อื่นเข้าใจ
- มีเป้าหมายใน มีความสนใจ กระตือรือร้น จัดลำดับข้อมูลอย่างเป็นระบบ การในเลือกกิจกรรมที่อยากทำและวางแผนการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ 
- มีทักษะในการฟัง พูด ถามและเขียนเกี่ยวกับสิ่งกิจกรรมที่อยากทำ วางแผนการเรียนรู้และทำปฏิทินการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์
3.ทักษะการคิด
 - สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับรู้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกกิจกรรมที่อยากทำ วางแผนการเรียนรู้และทำปฏิทินการเรียนรู้
มีความเข้าใจต่อสิ่งที่เรียนรู้ในภาพรวม โดยรู้ว่าตนอยากทำกิจกรรมใด จะวางแผนการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์อย่างไร และจะทำปฏิทินการเรียนรู้ให้น่าสนใจได้อย่างไร
 -  มีจิตนาการในการสรรค์สร้างชิ้นงานและกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์
4. ทักษะการแก้ปัญหา
- รู้วิธีในการทำงานให้สวยงาม น่าสนใจและสำเร็จลุล่วงตรงตามเวลาที่กำหนด
- คิดวิเคราะห์สังเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลที่ได้ยินได้ฟังเพื่อคิดวางแผนการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์

5.ทักษะการสื่อสาร
- เป็นผู้ฟังที่ดี ให้เกียรติผู้พูด ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตน
- พูดอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่อยากทำ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนรู้ได้
คุณลักษณะ
              - เคารพ ให้เกียรติ และยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตน
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานและการนำเสนอความคิดเห็นของตน
-  สังเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ
4  มีเป้าหมายในการทำงาน วางแผนกรทำงาน
และมีกระบวนการทำงานเป็นขั้นตอน 
-   - รู้บทบาทหน้าที่ของตน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีใน
การทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีความรับผิดชอบและอดทนต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
ตั้งใจทำงานให้มีคุณภาพตามศักยภาพ

1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    ในสัปดาห์นี้พี่ๆ ป.1 ได้เรียนรู้ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ “สำนึกรักบ้านเกิด” ครูใช้คำถามกระตุ้น “หน้าที่ของพี่ๆป.1 มีหน้าที่ทำอะไรบ้าง พี่ใบตอง ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านค่ะ พี่อลิทซ์ มีหน้าที่เรียนหนังสื่อค่ะ พี่อิมช่วยแม่ล้างจานค่ะ พี่โปเต้ช่วยพี่กวาดบ้านทำงานบ้านครับ พี่โชค ซักถุงเท้าของตัวเองครับ พี่อองฟรองทานข้าวด้วยตัวเองทำการบ้านเองค่ะ นักเรียนแต่ละคนเขียนข้อมูลถ้านักเรียนเป็นผู้นำชุมชนจะช่วยพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างไรลงบนกระดาษ A ครูให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการไปสอบถามข้อมูล พร้อมทั้งแสดงข้อมูลหน้ากระดานประกอบการพูดคุย ครูใช้คำถามกระตุ้น”จะทำอย่างไรที่จะให้เพื่อนรู้ข้อมูลเช่นเดียวกันกับเรา” พี่ๆต่างพากันบอกว่าไปสอบถามคุณพ่อ คุณแม่ หรือคุณตา คุณยาย แล้วกับมาเล่าให้เพื่อนฟังให้วันหลังเพื่อจะให้เพื่อนได้รู้เกี่ยวกับข้อมูลเดี่ยวกันทั้งหมด ในสัปดาห์นี้ครูนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าที่หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนเดี่ยวกันพี่ๆ ได้รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองว่าตนเองมีหน้าที่ทำอะไรบ้าง

    ตอบลบ