เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "หมู่บ้านมหัศจรรย์"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
- เห็นคุณค่า เห็นความเชื่อมโยงของน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก ที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน
- คิดค้นสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับน้ำในชุมชนของตนเองได้
- มีแนวทางในการจัดการทรัพยากรน้ำและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง/สังคม อย่างสร้างสรรค์และคุ้มค่า

Week11

Topic     หมู่บ้านมหัศจรรย์
เป้าหมายรายสัปดาห์  นักเรียนจะสามารถถ่ายทอดและเผยแพร่สิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter 1 ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
W.11
21-25ก.ค.57โจทย์ :
-สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
-เขียนสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว สิ่งที่ควรปรับปรุงพัฒนา
คำถาม
นักเรียนจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้ง Q มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร
 เครื่องมือคิด :
- Round Rubin
(แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้)-
-Blackboard Share
(ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้)
 - Mind Mapping :สรุปองค์ความรู้
-Card and  Chart  (สิ่งที่ทำได้ดีแล้ว  สิ่งที่ควรปรับปรุงพัฒนา)
  นักเรียน: พื้นความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล/ความสนใจ
ครู : ผู้กระตุ้นการและอำนวยการเรียนรู้
บรรยากาศ/สื่อ :
บรรยากาศในชั้นเรียน
-ชิ้นงานภาระงานตลอดทั้ง Q  1
 - ชิ้นงาน/ผลงานนักเรียน
วันจันทร์   พฤหัสบดี
ชง:
-ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงงาน
-ให้นักเรียนดูผลงานของตนเองตลอดทั้ง Q 1  ที่ผ่านมา
เชื่อม:
-ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด  “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับหมู่บ้านบ้าง?
-ครูให้นักเรียนนำเสนอแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก  โครงงานหมู่บ้านมหัศจรรย์
-ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
นักเรียนจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กับตนเองอย่างไร?


ใช้
-นักเรียนสรุปองค์ความรู้หลังเรียนเป็น Mind  Mapping

วันศุกร์
ชง
-ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมา
ในสัปดาห์นี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง?
เชื่อม:
-นักเรียนนำเสนอชิ้นงานสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับโครงงาน
 -ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เรียนรู้ในสัปดาห์นี้  พร้อมทั้งช่วยกันเสนอแนะแนวทางในการทำชิ้นงานตามความเหมาะสม
ใช้
-นักเรียนเขียนสรุปความเข้าใจรายสัปดาห์
-ครูชื่นชมความตั้งใจและติดผลงาน

ชิ้นงาน
-สิ่งที่ทำได้ดีแล้ว สิ่งที่ควรปรับปรุงพัฒนา
 -สรุปองค์ความรู้หลังเรียนเป็น Mind  Mapping

   -ภาระงาน
ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกันในสัปดาห์
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความเข้าใจ
-เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสิ่งที่อยากเรียนรู้และนำมาใช้ในการวางแผนการเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะ
1. ทักษะชีวิต
- สามารถวางแผนการทำงานและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- เลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้ถูกต้องและเหมาะสม
-สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและรู้บทบาทหน้าที่ของตน
- ทำงานอย่างมีเป้าหมาย รู้คุณค่าของสิ่งที่ทำ
2.ทักษะการเรียนรู้
รวบรวม จัดระบบข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนรู้ในการโครงงานแล้วสรุปให้ผู้อื่นเข้าใจ
มีเป้าหมายใน มีความสนใจ กระตือรือร้น จัดลำดับข้อมูลอย่างเป็นระบบ การในเลือกกิจกรรมที่อยากทำและวางแผนการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ 
มีทักษะในการฟัง พูด ถามและเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่อยากทำวางแผนการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์
3.ทักษะการคิด
 - สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับรู้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกกิจกรรมที่อยากทำ วางแผนการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์
มีความเข้าใจต่อสิ่งที่เรียนรู้ในภาพรวม โดยรู้ว่าตนอยากทำกิจกรรมใด จะวางแผนการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์อย่างไรที่จะ เรียนรู้ให้น่าสนใจได้อย่างไร
  มีจิตนาการในการสรรค์สร้างชิ้นงานและกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์
4. ทักษะการแก้ปัญหา
รู้วิธีในการทำงานให้สวยงาม น่าสนใจและสำเร็จลุล่วงตรงตามเวลาที่กำหนด
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลที่ได้ยินได้ฟังเพื่อคิดวางแผนการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์
5.ทักษะการสื่อสาร
เป็นผู้ฟังที่ดี ให้เกียรติผู้พูด ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตน
พูดอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่อยากทำ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนรู้ได้
คุณลักษณะ
              - เคารพ ให้เกียรติ และยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตน
มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานและการนำเสนอความคิดเห็นของตน
-  สังเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ
4  มีเป้าหมายในการทำงาน วางแผนกรทำงาน
และมีกระบวนการทำงานเป็นขั้นตอน 
-  -รู้บทบาทหน้าที่ของตน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีความรับผิดชอบและอดทนต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
ตั้งใจทำงานให้มีคุณภาพตามศัยภาพ
ตัวอย่างสรุปองค์ความรู้หลังเรียน


ภาพประมวลกิจกรรมการเรียนรู้


1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังสอน
    ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนโครงงาน “หมู่บ้านมหัศจรรย์ “ พี่ๆ ป.1 ได้ซ้อมการแสดงละครและเต้นประกอบเพลงเพื่อสรุปการเรียนรู้ใน Q 1 พี่ๆทุกคนดีใจและตื่นเต้นสนุกสนานในการซ้อมแสดงละครพี่ๆทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างนี้ ครูให้จัดแบ่งหน้าทีกันเองโดยครูจะไม่เป็นคนกำหนดให้ ซึ่งพี่ทุกคนต่างกระตือรือร้นแบ่งหน้าที่รับผิดชอบร่วมกัน เช่นหน้าที่พิธีกร ซึ่งมีพี่หยินมีจิตอาสาที่จะเป็นพิธีกรผู้หญิง ส่วนพิธีกรผู้ชายพี่โปเต้อาสาจะเป็น และหน้าทีการแสดงเต้นในวันที่ซ้อมยังทำไมได้ดีห่วงเล่นมาก ครูคอยเสริมแรงให้กำลังใจ เห็นความตั้งใจพี่ๆ ป.1 ในการแสดงและการเต้นประกอบเพลงทุกคนตั้งใจและทำออกมาได้ดีมาก
    ครูบอกว่าพี่ป. 1 .ใส่ชุดนักเรียนเต้นได้ไหมค่ะ พี่ๆต่างพากันไม่ยอมอยากที่จะใส่ชุด พี่ๆต่างพากันบอกว่าใส่เสื่อสีขาวผู้หญิงใส่กระโปรงนักเรียน ผู้ชายใส่เสื้อสีขาวกางเกรงนักเรียน พอถึงตอนเช้าในวันที่จะแสดงครูให้พี่ๆทุกคนรัดผมแกะมาจากบ้านแต่ให้นำเสื้อสีขาวมาเปลี่ยนที่โรงเรียน มีพี่ๆผู้หญิงมาบอกว่าครูอุ๋มหนูอยากแต่งหน้า
    พี่ๆป.1เห็นผู้ปกครองทยอยเดินเข้าห้องเรียนด้วยรอยยิ้มที่แจ่มใส เด็กๆแต่ละคนมองหาพ่อแม่ของตนเอง ยิ้มหัวเราะเมื่อเจอผู้ปกครองของตนเอง บางคนวิ่งไปกอดแม่ พี่ๆทุกคนหน้ารักมา หลังจากเสร็จการแสดงของพี่ๆ ป.1 พี่ๆได้ไปชมการแสดงของพี่ ป.2 พี่ ป.3 หลังจากชมการแสดงของพี่ ป.3 จบแล้ว ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมทานข้าวร่วมกัน นักเรียนและผู้ปกครองชมการแสดงของพี่ ป. 5 พี่ ป.6 ครู ผู้ปกครองและเด็กๆ รวมกันที่ห้องเรียนเพื่อสะท้อนสิ่งที่คิดและเห็น ให้ครูและเด็กๆได้พัฒนาต่อใน Quarter ที่2 เช่นเดียวกันเด็กๆก็จะได้เล่าและสะท้อนตนเอง นอกจากการพูดคุยสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้น ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น นักเรียนมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง และสัปดาห์หน้าเราจะทำอะไรต่อ จากนั้นแต่ละคนก็ทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 11 เด็กๆรับการบ้านทำในช่วงปิดเรียนและเดินทางกลับกับผู้ปกครอง

    ตอบลบ