เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "หมู่บ้านมหัศจรรย์"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
- เห็นคุณค่า เห็นความเชื่อมโยงของน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก ที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน
- คิดค้นสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับน้ำในชุมชนของตนเองได้
- มีแนวทางในการจัดการทรัพยากรน้ำและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง/สังคม อย่างสร้างสรรค์และคุ้มค่า

Week 3

Topic    หมู่บ้านมหัศจรรย์
เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนสามารถวางแผนการเรียนรู้โครงงานร่วมกันใน Quarterที่ 1/2557

Week
Input
Process
Output
Outcome
W.3
26– 30
พ.ค.57
โจทย์ :
-วางแผนการเรียนรู้
-สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
คำถาม:   
- นักเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับหมู่บ้านของตนเอง
 -นักเรียนจะวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ใน  Quarter  นี้อย่างไร
เครื่องมือคิด :
- Brainstorming:กิจกรรมที่อยากทำ/วางแผนทำปฏิทินการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์
- Mind Mapping :สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน/
- นิทานช่อง: สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 3
- Show and Share :นำเสนอผลงาน
- Wall Thinking :ติดชิ้นงาน
นักเรียน: พื้นความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล/ความสนใจ
ครู : ผู้กระตุ้นการและอำนวยการเรียนรู้
บรรยากาศ/สื่อ :
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- ชิ้นงาน/ผลงานนักเรียน

วันจันทร์  พฤหัสบดี
ชง:
-ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้ใน  Quarter  นี้อย่างไร
-นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละเท่าๆกัน  กลุ่ม  แต่ละกลุ่มทบทวนเรื่องที่อยากเรียนรู้และนำสิ่งที่อยากเรียนรู้มาวางแผนการทำงานและการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์แตกต่างกันตามความสนใจ

เชื่อม:
-นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอปฏิทินการเรียนรู้ที่รับผิดชอบกลุ่มให้ครูและเพื่อนฟัง
-ครูและเพื่อนๆแนะนำกิจกรรมตามความเหมาะสม

ใช้
-นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
-เป็น การ์ตูนช่อง

วันศุกร์
ชง:
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนรู้อะไรบ้าง
เกี่ยวกับหมู่บ้านนักเรียนจะถ่ายทอดความเข้าใจให้ผู้อื่นทราบได้อย่างไร?”
เชื่อม:
ครูและนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในสัปดาห์
ใช้
นักเรียนเขียนสรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
โดยเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่ตนรู้เกี่ยวกับหมู่บ้านของตนเองลงบนกระดาษ
ชิ้นงาน
  -การ์ตูนช่อง
   -สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
ภาระงาน
- ระดมสมองวางแผนการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์
รายสัปดาห์
- ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกันในสัปดาห์
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความเข้าใจ
-เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสิ่งที่อยากเรียนรู้และนำมาใช้ในการวางแผนการเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะ
1. ทักษะชีวิต
- สามารถวางแผนการทำงานและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- เลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้ถูกต้องและเหมาะสม
-สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและรู้บทบาทหน้าที่ของตน
- ทำงานอย่างมีเป้าหมาย รู้คุณค่าของสิ่งที่ทำ
2.ทักษะการเรียนรู้
- รวบรวม จัดระบบข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนรู้ในการโครงงานแล้วสรุปให้ผู้อื่นเข้าใจ
- มีเป้าหมายใน มีความสนใจ กระตือรือร้น จัดลำดับข้อมูลอย่างเป็นระบบ การในเลือกกิจกรรมที่อยากทำและวางแผนการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ 
- มีทักษะในการฟัง พูด ถามและเขียนเกี่ยวกับสิ่งกิจกรรมที่อยากทำ วางแผนการเรียนรู้และทำปฏิทินการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์
3.ทักษะการคิด
 - สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับรู้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกกิจกรรมที่อยากทำ วางแผนการเรียนรู้และทำปฏิทินการเรียนรู้
มีความเข้าใจต่อสิ่งที่เรียนรู้ในภาพรวม โดยรู้ว่าตนอยากทำกิจกรรมใด จะวางแผนการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์อย่างไร และจะทำปฏิทินการเรียนรู้ให้น่าสนใจได้อย่างไร
 -  มีจิตนาการในการสรรค์สร้างชิ้นงานและกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์
4. ทักษะการแก้ปัญหา
- รู้วิธีในการทำงานให้สวยงาม น่าสนใจและสำเร็จลุล่วงตรงตามเวลาที่กำหนด
- คิดวิเคราะห์สังเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลที่ได้ยินได้ฟังเพื่อคิดวางแผนการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์

5.ทักษะการสื่อสาร
- เป็นผู้ฟังที่ดี ให้เกียรติผู้พูด ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตน
- พูดอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่อยากทำ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนรู้ได้
คุณลักษณะ
              - เคารพ ให้เกียรติ และยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตน
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานและการนำเสนอความคิดเห็นของตน
-  สังเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ
4  มีเป้าหมายในการทำงาน วางแผนกรทำงาน
และมีกระบวนการทำงานเป็นขั้นตอน 
-   - รู้บทบาทหน้าที่ของตน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีใน
การทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีความรับผิดชอบและอดทนต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
ตั้งใจทำงานให้มีคุณภาพตามศักยภาพ

สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์

ตัวอย่างชิ้นงาน


Mind  Mapping ก่อนเรียน
ปฎิทินเการเรียนรู้รายสัปดาห์ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้

1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    ในสัปดาห์นี้พี่ๆได้วางแผนการเรียนรู้ ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้ใน Quarter นี้อย่างไร
    -นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละเท่าๆกัน 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มทบทวนเรื่องที่อยากเรียนรู้และนำสิ่งที่อยากเรียนรู้มาวางแผนการทำงานและการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์แตกต่างกันตามความสนใจนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอปฏิทินการเรียนรู้ที่รับผิดชอบของแต่ละกลุ่มให้ครูและเพื่อนฟังครูอุ๋มถามกับพี่ๆ ป.1พี่ๆรู้จักการ์ตูนช่องไหมค่ะหรือนิทานช่องนั้นเองพี่ๆป. 1 บอกว่าหนูเคยเห็นพี่ๆทำแต่หนูยังไม่เคยทำค่ะหนูอยากทำครูให้พี่ๆป.1สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์เป็น การ์ตูนช่อง พี่โปเต้, คุณครูครับเหมือนกับเราทำหนังสือนิทานเลยครับ พี่แพรวา หนูเคยเห็นพี่หนูทำแบบที่ครูอุ๋มพาทำเลยค่ะ พี่ๆต่างพากันตื่นเต้นและพี่โชคบอกกับเพื่อนว่าเราเป็นพี่ ป.1 แล้วเราจะได้ทำเหมือนกับพี่ๆ

    ตอบลบ