เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "หมู่บ้านมหัศจรรย์"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
- เห็นคุณค่า เห็นความเชื่อมโยงของน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก ที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน
- คิดค้นสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับน้ำในชุมชนของตนเองได้
- มีแนวทางในการจัดการทรัพยากรน้ำและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง/สังคม อย่างสร้างสรรค์และคุ้มค่า

Week10

Topic    หมู่บ้านมหัศจรรย์
เป้าหมายรายสัปดาห์  :  นักเรียนมีความมุ่งหวังที่อยากจะสร้างหมู่บ้านในอนาคตของตนเองได้
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Week
Input
Process
Output
Outcome
W.10
14–18
ก.ค.57
โจทย์ :
-ภาพอนาคต แนวโน้ม ปัญหา และแนวทางแก้ไข
คำถาม:   
-นักเรียนคิดว่าหมู่บ้านในอนาคตจะเป็นอย่างไร?
-  เครื่องมือคิด :
- Mind Mapping : สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 10
- Show and Share :นำเสนอผลงาน
- Wall Thinking :ติดชิ้นงาน
นักเรียน: พื้นความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล/ความสนใจ
ครู : ผู้กระตุ้นการและอำนวยการเรียนรู้
บรรยากาศ/สื่อ :
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- ชิ้นงาน/ผลงานนักเรียน
-คลิปหนังสือนิทาน  pop-up
วันจันทร์
ชง:
- ครูให้นักเรียนลองคาดเดาหมู่บ้าน ในอนาคต จะเป็นอย่างไร โดยเชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านมา
 เชื่อม:
-  ครูให้นักเรียนนำเสนอแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับแนวโน้มของปัญหา และแนวทางแก้ไข ในอนาคตเป็นอย่างไร มีลักษณะ และขนาดอย่างไร พร้อมกับอธิบายให้เหตุผล
       ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเกี่ยวกับหมู่บ้านในอนาคตร่วมกันอีกครั้ง
ใช้
- นักเรียนจดบันทึกสรุปลงในสมุดของตนเอง
 วันอังคาร-พฤหัสบดี
ชง
- ครูให้นักเรียนดูคลิปการทำหนังสือนิทานpop-up
เชื่อม
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนจะนำเสนอเกี่ยวกับหมู่บ้านในอนาคตให้คนอื่นเข้าใจได้อย่างไร   
  - ครูให้นักเรียนนำเสนอแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการทำนิทาน ครูช่วยแนะนำและเสนอแนะเพิ่มเติมพร้อมทั้งช่วยกันลำดับขั้นตอนและกระบวนการทำงาน                                            
ใช้
- ครูให้นักเรียนแต่ละคนนำข้อมูลที่ได้มาทำเป็นนิทานpopupพร้อมตกแต่งให้สวยงาม                               - นำเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน ครูและเพื่อนชื่นชมพร้อมทั้งเสนอแนะเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
ศุกร์
ชง:
- นักเรียนนำเสนอนิทานpop-upเกี่ยวกับหมู่บ้านในอนาคตหน้าชั้นเรียน
- ครูและเพื่อนๆชื่นชมและเพิ่มเติมชิ้นงาน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ในสัปดาห์นี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง
เชื่อม:
-นักเรียนและครูร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับหมู่บ้านในอนาคต
-ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ใช้
-นักเรียนสรุปองค์ความรู้รายสัปดาห์
-ครูชื่นชมผลงานของนักเรียนและความตั้งใจในการทำชิ้นงาน

ชิ้นงาน
  -นิทาน pop-up
  -สรุปองค์ความรู้รายสัปดาห์ที่ 10
ภาระงาน
- นำเสนอชิ้นงานนิทาน pop-up 
- ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกันในสัปดาห์
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความเข้าใจ
-สามารถอธิบายพูดถึงหมู่บ้านในอนาคตของตนเองได้
 -สามารถพูดถึงหมู่บ้านและประชากรในอนาคตคงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ
 ทักษะ
1. ทักษะชีวิต
- สามารถวางแผนการทำงานและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- เลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้ถูกต้องและเหมาะสม
-สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและรู้บทบาทหน้าที่ของตน
- ทำงานอย่างมีเป้าหมาย รู้คุณค่าของสิ่งที่ทำ
2.ทักษะการเรียนรู้
- รวบรวม จัดระบบข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนรู้ในการโครงงานแล้วสรุปให้ผู้อื่นเข้าใจ
- มีเป้าหมายใน มีความสนใจ กระตือรือร้น จัดลำดับข้อมูลอย่างเป็นระบบ การในเลือกกิจกรรมที่อยากทำและวางแผนการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ 
- มีทักษะในการฟัง พูด ถามและเขียนเกี่ยวกับสิ่งกิจกรรมที่อยากทำ วางแผนการเรียนรู้และทำปฏิทินการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์
3.ทักษะการคิด
 - สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับรู้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกกิจกรรมที่อยากทำ
มีความเข้าใจต่อสิ่งที่เรียนรู้ในภาพรวม โดยรู้ว่าตนอยากทำกิจกรรมใด จะวางแผนการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์อย่างไร และจะทำปฏิทินการเรียนรู้ให้น่าสนใจได้อย่างไร
 -  มีจิตนาการในการสรรค์สร้างชิ้นงานและกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์
4. ทักษะการแก้ปัญหา
- รู้วิธีในการทำงานให้สวยงาม น่าสนใจและสำเร็จลุล่วงตรงตามเวลาที่กำหนด
- คิดวิเคราะห์สังเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลที่ได้ยินได้ฟังเพื่อคิดวางแผนการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์

5.ทักษะการสื่อสาร
- เป็นผู้ฟังที่ดี ให้เกียรติผู้พูด ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตน
- พูดอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่อยากทำ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนรู้ได้
คุณลักษณะ
              - เคารพ ให้เกียรติ และยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตน
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานและการนำเสนอความคิดเห็นของตน
-  สังเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ
4  มีเป้าหมายในการทำงาน วางแผนกรทำงาน
และมีกระบวนการทำงานเป็นขั้นตอน 
   - รู้บทบาทหน้าที่ของตน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีใน
การทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีความรับผิดชอบและอดทนต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
ตั้งใจทำงานให้มีคุณภาพตามศักยภาพ

ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ตัวอย่างชิ้นงาน


ภาพประมวลกิจกรรมการเรียนรู้


1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    ในสัปดาห์นี้พี่ๆ ป.1 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาพอนาคต แนวโน้ม ปัญหา และแนวทางแก้ไขครูให้นักเรียนนำเสนอแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับแนวโน้มของปัญหา และแนวทางแก้ไข ในอนาคตเป็นอย่างไร มีลักษณะ และขนาดอย่างไร พร้อมกับอธิบายให้เหตุผล พี่หยิน ในอนาคตข้างหน้าอยากให้หมู่บ้านสวยงามเต็มไปด้วยต้นไม้ดอกไม้ พี่โซ่ อยากให้หมู่บ้านในอนาคตไม่มีขยะหมู่บ้านจะได้ช่วยงาม พี่โปเต้ อยากให้มีคนเยอะเยอะจะได้มีเพื่อนเล่น พี่โชค ให้หมู่บ้านในอนาคตมีสนามเด็กเล่นจะได้เล่นกับเพื่อนๆ พี่อิมอยากให้หมู่บ้านของตนเองมีความสุข มีเพื่อนเล่น พี่ใบตอง ให้หมู่บ้านในอนาคตมีความสามัคคีรักกัน
    ในสัปดาห์นี้ ครูให้นักเรียนดูคลิปการทำหนังสือนิทานpopup ครูให้นักเรียนแต่ละคนนำข้อมูลที่ได้มาทำเป็นนิทานpopup เกี่ยวกับหมู่บ้านของตนเอง พี่ๆต่างพากันตื่นเต้นในการทำนิทานเป็นของตัวเองพี่ๆวาดภาพหมู่บ้านในอนาคตของตนเองลงไปในนิทานพร้อมตกแต่งให้สวยงามพี่ๆนำเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน ครูและเพื่อนชื่นชมพร้อมทั้งเสนอแนะเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

    ตอบลบ